Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Stichting Allemaal Digitaal. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Stichting Allemaal Digitaal met persoonsgegevens omgaat.

Wie verzamelt de persoonsgegevens?

Stichting Allemaal Digitaal, is een stichting in oprichting, gevestigd aan De Corridor 5, 3621 ZA Breukelen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 85552429. Zij is een gezamenlijk initiatief van publieke en private partijen om laptops en tablets in te zamelen, op te knappen en te verstrekken aan de mensen die deze het hardst nodig hebben Stichting Allemaal Digitaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarom verwerken wij gegevens?

Ons doel is zo veel mogelijk mensen digitale toegang te bieden door het inzamelen van afgeschreven apparaten. Daarom vragen we het bedrijfsleven om afgeschreven laptops, tablets en telefoons beschikbaar te stellen. Onze opknapper maakt de apparaten klaar voor een tweede leven. Samen met maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat de laptops en tablets bij de juiste mensen terecht komen. Om de apparaten te verzamelen, op te knappen en aan de juiste personen te geven, worden persoonsgegevens verwerkt. We hebben die nodig om de gemaakte afspraken uit te
voeren. Daarnaast willen we iedereen op de hoogte houden van het verloop en de resultaten.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Indien uw organisatie is aangesloten als donateur of als maatschappelijke organisatie bij Stichting Allemaal Digitaal, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiend uit de samenwerking of op grond van de wet. Daarnaast heeft Stichting Allemaal Digitaal een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een product of dienst te kunnen ontvangen (doneren of afnemen van een apparaat), aanvullende informatie te sturen over Stichting Allemaal Digitaal zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Welke gegevens worden verwerkt

U bepaalt zelf welke gegevens u aanlevert als u zich aanmeldt bij Stichting Allemaal Digitaal. Enkele gegevens zijn verplicht – deze velden zijn gemankeerd met een * -, omdat wij anders onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Zo moeten wij weten bij wie en waar wij devices kunnen (laten) ophalen, updaten of afleveren. Daarnaast is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de informatie, en zijn contactgegevens nodig voor de samenwerking. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die zich bij Stichting Allemaal Digitaal aansluit, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van Stichting Allemaal Digitaal beter kunnen invullen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam organisatie en/of bedrijf
 • Naam contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres en website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.
  • Voor de maatschappelijke organisatie: omschrijving van de doelgroep en specificaties aanvraag apparaat.
  • Voor de donateur: specificaties aanleveren apparaten.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Foto’s

Wij vragen tijdens de samenwerking om foto’s en beeldmateriaal. Het is een keuze van de organisatie zelf of ze hieraan mee willen werken. Bij toestemming plaatsen wij deze foto’s op onze website, LinkedIn, Facebook en Instagram account. Daarnaast kunnen de beelden ook worden gebruikt in onze online en offline communicatiemiddelen zoals een boekje. Het is mogelijk om je naderhand te verzetten tegen het gebruik van de gemaakte foto’s. Wanneer je hier herkenbaar op in beeld bent gebracht, zullen deze offline worden gehaald.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Stichting Allemaal Digitaal de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Stichting Allemaal Digitaal de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit noodzakelijk acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden, tenzij Stichting Allemaal Digitaal op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van website en cookies

Als u onze website bezoekt verzamelen wij de volgende cookies. Pas hier de AVG instelllingen aan.

Functionele cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om u als gebruiker van onze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de gevraagde webpagina’s en de bijbehorende functionaliteiten, dan wel voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Websiteanalyse met Google Analytics

Op de website van Stichting Allemaal Digitaal worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. De resultaten hiervan zullen door Google anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze webanalyses intrekken door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden.

Advertentie cookies

Wij vragen via onze cookiebanner uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Deze cookies maken het mogelijk om advertenties over Stichting Allemaal Digitaal te leveren die relevant voor u zijn, om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken, helpen de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten en geven ons de mogelijkheid om uw surfgedrag bij te houden. Op grond van uw toestemming mogen wij de cookies plaatsen om inzichtelijk te kunnen maken wat er gebeurt met onze advertenties.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Stichting Allemaal Digitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Website(s) van derden

Op de website zijn mogelijk hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals YouTube, LinkedIn, Facebook en diverse nieuwbronnen. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Stichting Allemaal Digitaal geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Op het gebruik van dergelijke websites van derden is de privacyverklaring van de betreffende derde van toepassing. U dient de privacyverklaring van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Stichting Allemaal Digitaal. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn over het donatie proces van digitale apparaten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking aan derden

Stichting Allemaal Digitaal verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Stichting Allemaal Digitaal bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder). Als wij u gegevens buiten de EU delen, mailen wij u daar apart over.

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over Stichting Allemaal Digitaal. Indien u meer informatie wilt over de Stichting Allemaal Digitaal, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

Stichting Allemaal Digitaal
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen
06 – 12 30 61 30 Ma t/m do 09:00 – 17:00 uur
[email protected]

Heeft u problemen met het geleverde apparaat? Neem contact op met [email protected]

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Stichting Allemaal Digitaal adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 17 maart 2023.

Scroll naar boven